Slogan

Visie


Als gemeente geloven we in:

 • De inspiratie, de betrouwbaarheid en het gezag van de Bijbel
 • De Drie-eenheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest
 • Het dienen en liefhebben van God en onze medemens als hoogste roeping
 • De vergeving van zonden voor van God vervreemde mensen, door het lijden en sterven van Jezus Christus, voor hen die dit verlossingswerk in geloof aannemen
 • De doop door onderdompeling als teken van de wedergeboorte
 • De vervulling met de Heilige Geest als voorwaarde voor persoonlijke heiliging
 • Het priesterschap van alle gelovigen
 • Één algemene christelijke Kerk, bestaande uit wedergeboren gelovigen van alle tijden en plaatsen
 • De wederkomst van Christus
 • De opstanding der doden
 • Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen

Als gemeente willen wij een thuis zijn:

 • Waar gastvrijheid in de praktijk gebracht wordt
 • Waar een ieder die binnenkomt en/of betrokken raakt, zich thuis kan voelen
 • Waar wij samen, in en door de Here Jezus Christus en door elkaar, God beter kunnen leren kennen
 • Waar de organisatie/de structuur in dienst staat van het geestelijk leven
 • Waar het geestelijk welzijn en geestelijke groei van een ieder belangrijkis
 • Waar een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor de jeugd en de kinderen
 • Waar wij elkaar beter leren kennen en naar elkaar willen omzien

Als gemeente vinden we belangrijk dat:

 • De inhoud van de diensten relevant is in onze tijd
 • Ieder gemeentelid de kans krijgt zijn of haar gaven te ontdekken
 • Ieder gemeentelid een taak mag hebben in de gemeente, die aansluit bij zijn of haar gave(n)
 • De kinderen en de jeugd zich thuis voelen in de samenkomsten van de gemeente
 • Ieder die Jezus belijdt als Heer welkom is aan het avondmaal, inclusief de kinderen (dit onder verantwoordelijkheid van de ouders)
 • Lofprijs en aanbidding een wezenlijk onderdeel van de diensten vormen
 • Geloof, gehoorzaamheid en liefde het onder ons altijd zullen winnen van gewoonte en traditie

Als gemeente willen wij het evangelie bekendmaken door:

 • Maatschappelijk betrokken te zijn bij onze omgeving
 • Samen te werken met andere gelijkgezinde gemeenten
 • Relevant te zijn als gemeente en een thuis te bieden voor wie dat wil en nodig heeft
 • Gericht te zijn op mensen die niet meer naar een gemeente gaan en op mensen die nooit in een gemeente komen
 • Ons verbonden te voelen met een aantal mensen die de Heer dienen in de zending of in evangelisatie