Slogan

Nieuws


Lees hier het laatste nieuws!


nieuws van 27 september 2020

Vandaag mochten we elkaar weer ontmoeten in de dienst. We hebben na lange tijd ook samen het avondmaal weer mogen vieren. Het was goed en een mooi moment om ook dit weer samen te kunnen beleven.

Elke zondag hebben we vanaf 10.00 uur weer een dienst. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.

mocht je graag weer een dienst bij willen wonen, of voor het eerst onze dienst willen bezoeken maar heb je hier nog vragen over, mail deze dan naar info@de-egs.nl. Ook voor andere vragen en/of opmerking kun je ons bereiken via dit mailadres.

 

 

 

 


nieuws van 16 september 2020

Lieve broeders en zusters,

 volgende week is het zo ver dat we elkaar als gemeente weer mogen ontmoeten. Zondag 6 september zullen we weer dienst hebben in de aula van het Ubbo Emmius. Wat zal dat heerlijk zijn !

 Ook de kringen zullen weer van start gaan en wel vanaf 16 september.

We hebben Gert en Stieneke bereid gevonden de kring van Chris en Minke over te nemen en te gaan leiden. We zijn hier erg dankbaar voor en wensen ze vanzelfsprekend God’s zegen bij de taak die ze op zich gaan nemen.

Chris en Minke zullen zelf een derde kring op starten. Zodra hier meer nieuws over is zullen we dat natuurlijk communiceren.

Voorlopig zullen, natuurlijk ook omwille van de corona maatregelen, de kringen bij elkaar komen in het Ubbo Emmius omdat in huiselijke kring niet meer dan 6 mensen vanuit een ander huishouden mogen komen.  Jullie zullen hier door jullie kringleiders over geïnformeerd worden.

 Als de kringen en de zondagdiensten weer gaan starten kan de app groep voor de gemeente zoals die bij begin van de corona tijd in is gesteld, wat ons als oudsten betreft vervallen omdat de normale communicatievormen hier weer als van ouds voor in de plaats komen.

 Ook de bidstond zal weer van start gaan, vooralsnog ook in het Ubbo Emmius. De eerste avond zal zijn woensdag 9 september.  

 Met name het houden van de zondagdiensten volgens de richtlijnen van het RIVM vraagt het nodige aan organisatie.

Bij deze mail sturen we dan ook de uitwerking hiervan voor onze diensten zoals we deze als oudsten goed hebben geacht.

Opmerkingen hierover en adviezen zijn vanzelfsprekend welkom. We hopen dat iedereen met de maatregelen en hierin dus ook met elkaar, rekening zal houden.

We willen jullie dan ook vragen de richtlijnen zoals bijgevoegd goed door te nemen zodat we de diensten ordelijk en binnen de regelgeving kunnen laten verlopen.

 

Tot slot willen we jullie in deze mail het jaarthema noemen zoals dat is vastgesteld voor het nieuwe seizoen.

Dit zal zijn

 

BOUWEN OP DE ROTS (jaartekst Efeze 2:20-22)

Een van de eerste diensten zal verder toelichting gegeven worden op het jaarthema en hierover gepreekt worden. Verdere uitwerking en bespreking van dit thema zal in de kringen plaatsvinden. De kringleiders zijn hier inmiddels van op de hoogte.

 

 

Uitkijkend naar komende zondag, 6 september, waarin we weer in gezelschap van elkaar mogen genieten van de aanwezigheid van God, Die dezelfde was (vóór de coronatijd), is (nu we weer een begin mogen maken met onze gemeentelijke activiteiten en mogen ontdekken hoe de toekomst voor de gemeente er uit zal zien) maar ook altijd zal zijn. Wat de toekomst ook brengen mag.

In die zekerheid mogen we elkaar weer gaan ontmoeten!!

 

Graag tot zondag, de kringavonden en bidstond!

 

jullie oudsten.

 


Update: EGS en het coronavirus

We zitten in roerige en onzekere tijden, ook als EGS. De wereldwijde en landelijke ontwikkelingen gaan aan niemand voorbij, ook niet aan ons.

Afgelopen zondag hebben we, noodgedwongen, onze dienst moeten annuleren. Dat zelfde zal gelden voor andere gemeentelijke activiteiten als de kringen en de bidstond waarbij ook wij voorlopig de datum van 6 april aanhouden.

Het zijn maatregelen die we als oudsten moeten nemen omdat ook wij als gemeente al het mogelijke moeten doen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. We hebben de beslissing om de diensten voorlopig geen doorgang te laten vinden, ondanks dat onze bijeenkomsten niet groter zijn dan het gestelde aantal van 100 mensen, weloverwogen genomen. Dit geldt ook voor de beslissing om andere gemeentelijke activiteiten voorlopig niet door te laten gaan.

We hebben naar aanleiding van deze maatregelen zowel reacties van begrip als van teleurstelling ontvangen. Ook dat laatste begrijpen we goed. Deze teleurstelling is er voor ons als oudsten ook omdat samen komen in de naam van onze God en Vader iedere week weer een voorrecht is, maar zeker ook omdat we ervaarden in een erg bijzondere en positieve tijd als gemeente te zitten.

Het ontmoeten wordt nu door het voorlopig stoppen van gemeentelijke activiteiten, noodgedwongen tijdelijk een halt toegeroepen.

Maar zoals Gert-Jan Segers van de ChristenUnie sprak:  “ in deze tijd voelen we allemaal aan hoe kwetsbaar we zijn. We hebben een heel ingenieus economisch, politiek en sociaal systeem, maar een virus brengt het piepend en krakend tot stilstand en we voelen onze kwetsbaarheid. Maar juist dié tijd kan ons (en mensen om ons heen) leiden of dichter leiden naar God”.

We mogen zeker weten dat we als gemeenteleden, maar veel meer nog: als broeders en zusters, kinderen van dezelfde God en Vader, verbonden zijn door Hem en Hij machtiger is dan alles wat om ons heen gebeurt!

Deze periode brengt naast teleurstelling over wat tijdelijk niet kan, ook veel mogelijkheden en zegeningen.

Mogelijkheden omdat we op andere manieren met elkaar in contact kunnen zijn of komen, misschien zelfs wel met hen waar we anders minder vaak contact mee hebben.

En zegeningen omdat we mogen ervaren dat andere manieren van ontmoeten dan in ons “eigen” gebouw, óók echt tot zegen kan zijn.

Waar onze overheid de terechte oproep deed naar elkaar om te zien, willen ook wij jullie hier toe oproepen: omzien naar je collega’s, vrienden, buren maar ook gemeenteleden die wellicht zelf moeilijker contact (kunnen) leggen.

Maar meer nog dan de oproep om naar elkáár om te zien, is dit de tijd dat we moeten opzien. Opzien naar onze God, Die hemel en aard gemaakt heeft. Die nooit loslaat. En die trouw blijft tot in eeuwigheid.

Voor ons als EGS zijn de mogelijkheden om op andere manieren, zoals via de digitale weg, diensten te verzorgen, beperkt. We kiezen er dan ook niet voor om een dienst zonder bezoekers via streaming te gaan verzorgen. Deze manier van diensten delen biedt een aantal andere gemeenten wel aan en we willen jullie dan ook van harte oproepen hier op af te stemmen. Om zo ook op afstand, ook met broeders en zusters van andere gemeenten, één te zijn in Zijn naam!

We noemen hierbij de streamingdiensten van de baptisten gemeente Nieuw Buinen, Baptisten gemeente Zuid, de VBG in Groningen, de VBZ in Zwolle, BEAM en Mozaiek 033 en 0318.

Ook heeft Martin Koornstra, schrijver van het boek wat we dit jaar als gemeente behandelen, iedere avond een livestream via zowel Facebook als YouTube. Heel bijzonder en bemoedigend!

Om ook met elkaar als gemeenteleden en betrokkenen in verbinding te blijven zijn we als oudsten van mening dat de mail het medium is waarmee we elkaar het beste bereiken. We roepen jullie dan ook op om via het bekende mailadres  info@de-egs.nl jullie bemoedigingen, getuigenissen maar ook moeiten te delen. Wij zullen die als oudsten dan bekijken en doorsturen naar de gemeente.

Ook voor vragen verzoeken we jullie niet aarzelen contact met ons te zoeken. Via het mailadres of rechtstreeks naar ons als oudsten.

Graag sluiten we deze mail en oproep af met de tekst uit 2 Timoteüs 1:7 “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid”.

We wensen jullie wijsheid, kracht en vertrouwen toe maar ook een tijd van bezonnenheid die ons dichter kan brengen bij onze God en Heiland, de voleinder van deze wereld!!

Richard, Chris, Bert en Johannes


Dienst 15-03-2020 en het coronavirus

De afgelopen dagen hebben we als oudsten intensief contact gehad inzake het coronavirus. We hebben vooreerst gemeend de dienst door te laten gaan in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

We hebben nu besloten om de dienst van 15 maart 2020 niet door te laten gaan. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen: (meer…)